Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Цени.

ТАРИФА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АРБИТРАЖНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ

на

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ

С тази тарифа се урежда размера на арбитражните такси по дела, които се разглеждат от арбитражния съд, при медиация и посредничество, и при изготвяне на становища от НЗА при АЗС

І. Общи разпоредби

1.  Арбитражна такса е сумата, която се събира по всеки спор, приет за разглеждане, за покриване на издръжката на НЗА при АЗС, включително и възнагражденията на посредниците и арбитрите.

2. Разноски за производството по дело на НЗА при АЗС са разноските, които той прави във връзка със събирането на доказателства, за заседания извън адреса на НЗА при АЗС, за свидетели и вещи лица и за други действия, необходими за разглеждането и разрешаването на споровете.

3.  Разноски на страните са разноските, които те правят за защитата си пред АС при НЗА.

4. За всяка подадена молба за арбитраж, медиация и посредничество, или издаване на становище или мнение при завеждане на искова молба, независимо от цената на интереса или на иска, се внася административна такса в размер на 60 лв., която не подлежи на връщане.

5.  Ако в процеса на арбитражното производство, бъдат направени административни разходи надвишаващи внесената такса от 60 лв., то с Определение на Председа­теля на АС или решаващия състав, съответната страна заплаща разликата

ІІ. Размер на арбитражните такси

1.Арбитражния съд на Националния Застрахователен Арбитраж към АЗС / събира следните арбитражни такси определени както следва

а/цена на иска до 1 000 лв – арбитражна такса в размер на 150 лв

б/ цена на иска от 1 000 до 5 000 лв. – арбитражна такса в размер на 150 + 6% за горницата над 1 000 лв.

в/ цена на иска от 5 000 до 10 000 лв. – арбитражна такса в размер на 390 + 5% за горницата над 5 000 лв.

г/ цена на иска от 10 000 до 50 000 лв. – арбитражна такса в размер на 640 + 3.5% за горницата над 10 000 лв.

д/ цена на иска от 50 000 до 100 000 лв. – арбитражна такса в размер на 2040 + 3% за горницата над 50 000 лв.

е/ цена на иска от 100 000 до 500 000 лв. – арбитражна такса в размер на 3540 + 2% за горницата над 100 000 лв.

ж/ цена на иска от 500 000 до 1000 000 лв. – арбитражна такса в размер на 11 540 + 1% за горницата над 500 000 лв.

з/ цена на иска над 1 000 000 лв – арбитражна такса в размер на 16 540 + 0.8% за горницата над 1 000 000 лв

2.При неоценяеми искове арбитражната такса се определя от Председателя на НЗА в зависимост от правната сложност на делото.

3. При неоценяеми искове арбитражната такса и таксата за посредничество се опре­деля от председателя на съда в размер не по-малко от 150 лв.

4.Чуждестранните физически или юридически лица плащат дължимите такси в лева, като се прилага централният курс на съответната валута, определен от БНБ към датата на предявяване на иска, независимо в каква валута е бил предявен ис­кът.

5.Арбитражната такса се предплаща.

6.Никакви действия не се извършват, ако ищецът, съответно молителят, не внесе административната такса по глава ІІ, т. 1.

7.Арбитражната такса се намалява с 10%, ако делото се разглежда от един арбитър, но без случаите на т.1, и по т. 2, когато се дължи минимална такса.

8.При прекратяване на делото на ищеца се връща:

а/ 70% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, преди реша­ващият орган да е извършил процесуални действия по делото;

б/ 25% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, след като решаващият орган е извършил процесуални действия;

в/ предходните разпоредби не се прилагат, ако арбитражната такса е в минималния й размер от 150 лв.

9.Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от реша­ващия състав, а когато той не е образуван, от председателя на АС при НЗА. Молба­та за връщане на таксата следва да бъде подадена в срок до 1 година от датата на постановяване на определението.

10.По отношение на насрещния иск се прилагат същите правила за арбитражна такса, както и за основния иск.

11.Ако преди започване на арбитражното производство страните са участвали в про­изводство по посредничество пред същия съд, платената такса за посредничество се приспада от дължимата арбитражна такса.

12.Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждението за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

13.Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.

14.Ответникът има право на направените разноски и при прекратяване на делото.

15.При спогодба разноските остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.

16.Страната, в чиято полза е постановено решението, може да иска да й се присъдят разходите, които тя е направила за своята защита. Тези разходи трябва да бъдат доказани. Ако те са прекомерно големи, съдът може да ги намали. Дължимите ар­битражни такси се внасят по сметка на АЗС – НЗА, в български лева на адрес:

ІІІ Размер на таксите и тарифите при медиация

1.АС при НЗА събира такса за посредничество и медиация, която се определя по следния начин:

а/ При подаване на искане за започване на производство по посредничество и медиация моли­телят внася 60 лв и арбитражна такса 150 лв.

б/ За всяка следваща сесия или индивидуална среща със страна по спора се внасят по 50 лв. от заинтересуваната страна.

в/ При успешно приключване на посредничеството със споразумение, окончателната такса се определя на базата на материалния интерес и се равнява на 70% от арби­тражната такса.

г/ При успешно приключване на процедурата председателят на АС при НЗА има право да определя и по-висока такса в рамките на предвидената за арбитражното произ­водство, но не повече от 80% от арбитражната такса.

д/ Направените при посредничество и медиация разноски се понасят от страните според дого­вореното в споразумението.

е/ При прекратяване на процедурата посредничество медиация заради отказ или липса на отговор се възстановява на молителя 50% от внесената сума по помирителното производство.

ж/ Връщането се постановява с разпореждане на Председателя на НЗА.

ІV. Такси и тарифи при разглеждане и издаване на становища

1.За всяка подадена молба за издаване на становище, независимо от цената на интереса, се внася административна такса в размер на 60 лв., която не подлежи на връщане.

2.Тарифата за всяко издадено становище се определя на база тарифата за арбитражни такси намалена със 70%.

3.Направените при разглеждане на случая по издаване на становище разноски се заплащат от молителя.  Всички експертизи, оценки и изчисления се заплащат от молителя. Същите се определят предварително от арбитъра по делото и се заплащат преди разглеждане.

4.При прекратяване на процедурата по издаване на становище по искане на молителя се възстановява 50% от внесената арбитражна такса и разноските за изготвени експертизи, ако същите не са вече изготвени.

5.Арбитражни и административни такси по издадени и изготвени вече становища не се възстановяват на молителя независимо от характера на становището – положително или отрицателно за него.

V. Такси и тарифи за административни услуги и други

1. За извършване на справки по дела, решения и други се заплаща такса от 10 лв

2. За издаване на заверени копия от дела, становища и други решения на НЗА се заплащат – от 10 до 25 лв с определение на Председателя на АС при НЗА

(2) Дължимите арбитражни такси се внасят по сметка на АЗС, посочена в сайта на Национален Застрахователен Арбитраж.

Настоящата тарифа за дължимите арбитражни такси и разноски по спорове пред НЗА е утвърдена на заседание на УС на Сдружение АЗС, гр.София с протокол № 4 от 24. 03. 2017 г. и влиза в сила от същата дата.

Back to Top