Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Становища.

ВИЕ СТЕ:

ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ!

ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА!

ПОСТРАДАЛИ ОТ НЕЗАСТРАХОВАН  ВОДАЧ!

 СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ!

 ИСКАТЕ ДА РЕШИТЕ ТОЗИ СПОР!

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ-

ЕДИНСТВЕНОТО МЯСТО КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА РЕШИТЕ РЕАЛНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СИ ПРОБЛЕМ!

НАЙ- БЪРЗИЯТ И ЕВТИН НАЧИН!

БЕЗ ДЪЛГИ СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ, БЕЗ ХОНОРАРИ, РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ  И БЪРЗО РЕШЕНИЕ!

Основните взаимоотношения между клиентите и застрахователните компании възникват при ликвидацията на щети. Определянето на размера на загубите от застрахователя и действително очаквания за компенсация размер на претърпените вреди са основните разминавания и проблеми които водят до спорове. Обикновено застрахованите не познават добре правата си при възникване на щета, предявяването пред застрахователите и участието в определянето на размера на вредата. В много от случаите застрахователите нарушават задължението си да представят на застрахования начина и цените използвани за изчисляване на обезщетението. В други случаи агента, брокера или застрахователя са завишили действителната стойност на имуществото като са създали в застрахования впечатление, че той  може има право да получи по-високо обезщетение. Такива случаи пораждат недоразумение и спорове. Пострадалият започва да търси закрила от КФН, адвокати и други лица без да може реално да се ориентира за правата си и възможностите си за решаване на такъв спор.

Националният застрахователен арбитраж /НЗА/ единствен в страната ще ви помогне да се ориентирате в основателността на вашите съмнения и права за получаване на обезщетение, и неговите реални стойности. Като предоставите всички документи с които разполагате по щетата или отказа за изплащането й, нашите експерти ще определят реалната стойност и ще разгледат юридическите постановки и параграфи, които могат да защитят вашите права. В случай, че сте получили отказ, нашите юристи ще извършат преценка на доказателствата по случая и ще разполагате с обосновано становище за да защитите претенциите си за в бъдеще. Това може да стане чрез медиация и посредничество, която ние ще извършим  съвместно със Вас и със застрахователя и в случай, че договореното между страните споразумение Ви удовлетворява ще получите решение на проблема си. Когато закона го позволява можете да поканите застрахователя на арбитражно производство като най-бърз и ефективен способ за решаване на споровете.

В случай, че застрахователя откаже арбитраж или медиация, НЗА ще Ви предостави писмено становище изготвено от най-добрите специалисти, което може да послужи като основание за предявяване иск срещу застрахователя и завеждане на съдебно дело.  За да сте сигурни, че няма да си изгубите времето и вашият адвокат не ви обещава звезди от небето получете компетентна застрахователна оценка на иска си.  Готови сме да окажем всякаква професионална юридическа помощ.  Не се предоверявайте.

Ако се окаже, че Вашите съмнения или претенции за по голямо  обезщетение не са били основателни, ние реално ще посочим причините и юридическите основания за това. Световната практика показва, че 43 % от лицата които са получили отказ или им е било намалено обезщетението са били удовлетворени след получаване на такова специализирано становище, което е посочило причините.  Въпреки това ще ви дадем съвет как да постъпите и как можете да потърсите решение на проблема си по съдебен път за което ще Ви съдействаме.   Ще намерим най- изгодното и бързо решение на случая Ви.

⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕

 

ПРАВИЛНИК

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ  СЛУЧАИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ

в сила от 24.03.2017 г.

 1. На основание на чл. 2, ал. 2 от Устава на  Национален Застрахователен Арбитраж (НЗА) се определя процедурата по  разглеждане и изготвяне на заключения и становища по застрахователни спорове между застрахователни компании и институции и застраховани и пострадали  физически и юридически лица.

 2. Изготвянето на становище по застрахователен спор се основава на искане на една от страните по спора, която подава молба до Секретариата на  НЗА .

 3. Молбата се завежда в отделен  файл –  „ Дела по спор“ получава отделен номер. Страната завела спора получава отделен код по делото. По искане на другият спорещ, НЗА е длъжен да му предостави код по спора.

 4. Молбата може да предхожда иска за медиация или арбитражно производство. В този случай молителя след получаване на изготвеното становище може да поиска от НЗА започване на процедура по медиация или арбитражно производство ако закона го разрешава. Таксите за последващите процедури са задължителни.

 5. В случай, че при първоначално помирително производство е получен отказ от насрещната страна за разглеждане на случая, след прекратяването му молителят може да подаде молба за процедура по издаване на становище.

 6. След подаване  и завеждане в Секретариата, заплащане на дължимите такси, Председателя на НЗА назначава арбитр/и по случая, определя аванса за разноски и такси.

 7. Арбитри при определяне и издаване на становище са дееспособни лица, специалисти и експерти в областта на застраховането, правото, финансите и други сфери свързани същността на застрахователния спор.

 8. Броят  арбитрите се определя от Председателя на НЗА  в зависимост от сложността на спора, обема на информация и разглеждане на необходими доказателства по решаване на случая. Той може да бъде от един, двама или трима арбитри.

 9. Молителят предоставя на комисията всички налични доказателства по застрахователния спор, общи условия, водена кореспонденция и изразени становища на отсрещната страна. НЗА може да поиска предоставяне на допълнителни материали и доказателства в случай, че те са необходими за решаване и определяне на решението по случая. Молителят носи отговорност за верността на предоставените доказателства и твърдения които заверява писмено по искане на комисията.

 10. В случай на предоставяне на невярна или заблуждаваща информация към  НЗА производството по молбата се прекратява, а платените такси и суми не се възстановяват. Ако се установят издадени становища въз основа на такива факти, същите се анулират, а съобщения  за това се изпращат на молителя и се публикуват на страницата на НЗА.

 11. НЗА може по свое усмотрение при нужда да назначи допълнителни експертизи от специалисти по имуществени и неимуществени вреди. В тези случаи тя уведомява молителя за своето становище и необходимите такси и разноски за извършване на експертизите. Молителя може да откаже или да приеме частично извършването им, като извърши плащане за тези които е приел.

 12. След представяне на всички доказателства от молителя по случая и разглеждане от НЗА, същият по свое усмотрение може да уведоми застрахователя и да поиска допълнителни доказателства за спора. В случай, че застрахователят откаже да предостави  експертизи, изчисления описи, снимки и  др. документи, които са послужили за вземане  на решението, молителят може да потърси съдействието на КФН за получаването им.

 13. В случаи, че застрахователят разбере за спора след уведомление от НЗА  по случая, той може да поиска  да участва в разглеждането му чрез процедура по медиация или арбитраж. В този случаи, спора се прекратява и Председателят на НЗА постановява ново дело  в зависимост от вида му.

 14. След събиране на всички документи и доказателства по случая, дори и ако  е отказано представяне и не са получени всички доказателства и от ответната страна, НЗА на основание на  представените пред нея  доказателства, застрахователна експертиза, действащата нормативна база, Кодекса на застраховане, съществуващата съдебна практика и вътрешно убеждение изразява писмено становище по конкретния случаи.

 15. Становището се подписва от членовете на комисията. В случай, че има особено мнение, същото се отбелязва под основния текст в частта му, различаваща се от основния текст.

 16. Когато комисията е от двама арбитри, и те са различават в определяне на крайно становище, председателят на  НЗА назначава трети арбитър. Неговото становище е определящо и решението е окончателно.

 17. Становището се изпраща на молителя, като един екземпляр остава в преписката. Решенията на НЗА са безпристрастни и не се обвързват с която и да било от страните, независимо дали са  в противоречие   с искането  на молителя.

 18. Молителят няма право на връщане на платените от него такси и тарифи за разглеждане на спора независимо дали изразеното окончателно становище не е в негова полза.

 19. Становищата издадени от НЗА имат  професионална, експертна  и юридическа стойност, но не са окончателни  съдебни актове или споразумения. Същите могат послужат при бъдещи съдебни спорове.

 20. Настоящият Правилник е приет на Общото събрание на АЗС с Протокол № 4  на24.03. 2017 година и влиза в сила от същата дата.

Back to Top