Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Медиация.

Проблем с изплащането на застраховката?

Как да го решим без съдебни инстанции  и нерви?

 Всяко съдебно дело води до такси, адвокати, чакане за насрочване и хиляди нерви и пари, и най вече време-понякога от 1 до 5 години. Въпреки, че ще спечелите делото, то може отново да се обжалва пред следващата инстанция и разходите стават все по-големи, а времето и резултата не винаги са ясни. Има ли по-лесен и бърз начин? И НАЙ ВЕЧЕ ПО- ЕВТИН?

Имате застрахователен проблем? Не знаете дали застрахователят е изчислил правилно или Ви е платил пълното обезщетение, дали Ви е отказал правилно, дали е спазил изисквания за плащане? Как да разберете това?

Националният Застрахователен Арбитраж е създаден за да Ви помогне. Ние ще изчислим Вашата щета и ще вземем предвид всички фактори около застраховкат- Общите условия по полицата, правила за ликвидация на застрахователя, Кодекса за застраховане.  Ще установим реалния й размер и ще ви издадем становище по застрахователния случай. Дори и застрахователят да не пожелае да се споразумеете Вие ще имате сериозен професионален документ, с  които ще можете да докажете пред всеки съд своите права и да заведете иск. Становищата, издадени от нас, са от авторитетни специалисти и юристи в областта на застраховането.

В случай, че застрахователят реши, че е по-добре да се споразумеете  има два такива начина – Арбитраж и Медиация. Те са  алтернативното решаване на спорове.  Медиацията не е „мини съдебен процес”.Медиатора не е съдия и не решава коя от страните е права. Точно обратното, чрез различни методи на преговори той се опитва да помогне на страните сами да достигнат до споразумение. При медиацията, страните по спора се съгласяват трето неутрално лице, наречено медиатор, да посредничи при разрешаването на спора им. Медиатора е безпристрастен и не предлага и не налага решение.  Той просто води страните към решението му. Процедурата може да бъде дори само няколко часа, за разлика от дългия  процес.

 При застраховането най доброто на медиацията е, че клиента  може да  се срещне или да комуникира пряко по своя проблем пред застрахователя.  Така получава бързо и лесно решение на възникналите противоречия. Застрахователят пък ще си спести лихви и сериозни адвокатски хонорари, които биха натоварили едно бъдещо дело.

 Представете си, че сте пострадал при ПТП.  Има адвокати, които ЩЕ ВИ КАЖАТ ЧЕ СА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО, и искат за това достатъчно висок хонорар-20 или дори 30 % от сумата която ще получите. В най-добрия случай ще се разминете с  малко по-малка, но при дълги преговори. Само че при  решаването на една застрахователна щета не само провото има значение. След това  ще получите  за подпис договор и пълномощно с което същият този адвокат, ще направи това, което ще направи медиатора и посредника по помирението – ще представи пред застрахователя вашия иск  преди да го внесе в съда.   Сумата обикновено е доста по-висока от тази, която адвоката знае че ще успее да получи при един съдебен процес.  Това обаче Вие в повечето случаи не знаете или се доверявате на неговите „познания“ и възможности.  Всеки смята, че трябва да получи повече. Така след като неговото предложение се срещне с това на застрахователя се стига до реално присъжданото обезщетение при което той или се съгласява и подписва или Ви убеждава, че трябва да водите дело. В друг случаи не сте прочели,  че адвоката може да сключи споразумение със застрахователя по свое усмотрение, той ще го направи щом сметне, че въпросната сума Ви удовлетворява. Ще Ви обясни, че повече едва ли си струва да се търси и че съдебния процес ще е дълъг и скъп и скучен /за него/  и Вас, а и с несигурен изход. В другия случай, ще продължи да води дело за недействително големи суми, което ще се проточи с години. И понеже в много от случаите Вие ще считате, че сте недооценен, ще започнете дълги процедури. Всички такси за по-високия иск ще са за Ваша сметка и накрая като приспаднете всички разходи ще сте с около 30 % под присъдената сума. Така пак ще получите по-малко обезщетение, но след години и срещу солиден адвокатски хонорар.

  В Националния Застрахователен Арбитраж  това няма как да се случи. Да, освен че участвувате сами, Вие можете да се ползвате и от услугите на адвокат при медиация и арбитраж, но това не винаги е необходимо, а и ще Ви спести пари. Вие всеки момент можете да прекратите медиацията или да не се съгласите с предложеното обезщетение. Вие решавате кога предложението на застрахователя  Ви удовлетворява. Вие ще прекъснете или продължите медиацията, можете да се консултирате отново с който си искате адвокат.  И накрая  пак вие ще решите дали да сключите или не споразумение, но вече на истински информирана основа,  за това какво обезщетение можете да получите.  При това на цена, които няма как да платите при никои адвокат – малко над минималната тарифа. Хонорар, който можете да изчислите сами и да видите  в тарифите за медиация преди да се обърнете към нас

 Ако имате въпроси, можете да се обърнете към нашите специалисти и те ще ви изчислят цените.

Важно!

 Медиация не може да се осъществява при каквито и да е наказателно-правни казуси.

Как протича процедурата?

 Най важното за медиацията е, че с другата страна сте съгласни  да решити спора  В 90 % от случаите на неимуществени вреди  при ПТП застрахователят е сагласен да преговаря и реши спора чрез медиация.

  1. Медиацията може да е инициирана от коя да е от страните, дори и от застрахователя.

  2. Страните подписват информирано съгласие за същността на процедурата.

  3. Страните, ръководени и напътствани от медиатора, изразяват тяхната гледна точка по спора. Важно е да  се отбележи, че страните са напълно равнопоставени.  Каквото получава едната страна като време за изказване, право на пълномощник или на представител и/или помощник като адвокат, на същото има право и другата страна.

  4. В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се  варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение.

  5. Процедурата може да завърши с подписване на Споразумение, което много прилича на двустранен договор. Той може да се завери ноториално или  за да му се придаде изпълнителна сила, то трябва да се потвърди от съответния Районен съд. Процедурата е изключително опростена и представлява потвърждаване на записаното в Споразумението от страните.

  6. Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните.

 

   ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИАЦИЯ И ПОМИРЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛЕН  ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ

КЪМ

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СИГУРНОСТ 

I СЪЩНОСТ НА МЕДИАЦИЯТА

  1. Решаването на частно правни спорове е важен процес  между страните, които  се стремят да изгладят недоразуменията при възникнали застрахователни спорове и   откази за плащания.

Чл.2. Същността на  медиацията и помирението  по този правилник са  вътрешни и международни спорове от частно правен характер,  свързани със застраховането, по  които е възможно и допустимо  сключване на спогодба и решаване на спорове при вече уточнени предварителни становища, които на пръв поглед са противоречиви,  крайни и основателни.

 

II НАЧАЛО НА ПОМИРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

     Чл.2.(1) Медиаторното производство започва по общо съгласие на страните по спора или по искане на една от тях.

(2) Страните подават до Секретариата на НЗА молба за започване на помирителен процес. Молбата за помирение може да бъде подадена допълнително  също така и  по електронната поща.  Търсещият медиация внася такса за образуване на помирителното производство, определена в Тарифа към този правилник.

(3) Когато молбата за помирение се подава от една от страните, Секретариатът на    Национален Застрахователен Арбитраж изпраща незабавно препис от тази молба на другата страна, като й дава 15-дневен срок от получаване на съобщението да заяви дали приема или отказва да участва в помирението и преговорите по него.

(4)При отказ или при липса на отговор, помирително производство не се образува. Секретариатът уведомява за това молителя и му възстановява  50%  от внесената сума.  В случайте, че молителят желае да продължи разглеждането на случая, се приминава към  изготвяне на мнение и заключение  на доказателствата по случая съществуващи и налични  от страна на молителя и  издаване на становище по щетата.  Горното представлява друга процедура, която е описана отделно в друг правилник.

(5) Ако другата страна приеме да участва в помирението, тя уведомява писмено Секретариата за своето съгласие. Секретариатът образува производство по помирението и незабавно изпраща препис от становището на молителя.

(6) След образуване на производството за медиация и помирение, Председателят на  Национален Застрахователен Арбитраж определя аванса за разноски, който следва да бъде внесен в определен срок по равно от страните. Ако една от страните не внесе своята част от тези разноски, но желае да участва в опита за помирение, другата страна може да внесе и нейната част. При невнасяне пълния размер на аванса помирителното производство се прекратява, за което страните се уведомяват незабавно.

III МЕДИАТОР И ПОМИРИТЕЛ

Чл. 3 (1) Ако помирителят се откаже   или не изпълнява своите задължения, той се заменя с нов помирител по преписката.

(2)  Медиатор и Помирител е всяко дееспособно физическо лице завършило висше образование и вписано в Списъка на   медиаторите и и помирителите в арбитражната колегия при Национален Застрахователен Арбитраж

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОМИРЕНИЕ

Чл.4.(1) Ако страните не са определили помирител,  от списъка на  арбитрите, Председателят на Национален Застрахователен Арбитраж определя един неутрален помирител, като изхожда от характера на спора и квалификацията на помирителя. Секретариатът уведомява помирителя и страните за това и определя срок, в който следва да обосноват становищата си.

(2) При приемане на мисията помирителят представя в Секретариата и на страните, които участват в производството за помирение, писмена декларация за независимост и безпристрастност при осъществяване на помирението, както и за конфиденциалност по отношение на фактите и обстоятелствата, които са му станали известни във връзка с това.

(3) Освен при съгласие на страните, помирителят не може да бъде арбитър, представител или съветник на някоя от тях в арбитражно производство по същия спор.

(4) Страните се задължават да не призовават помирителя като свидетел в съдебен или арбитражен процес по спора, предмет на помирението, освен при общо съгласие.

(5) За изясняване на спорните обстоятелства и за обсъждане на възможните отстъпки, които всяка от страните би била склонна да направи с оглед доброволното уреждане на спора, помирителят може да се среща с всяка от страните поотделно, преди да ги покани за съвместно обсъждане на възможните варианти за помирение.

(7)   Застрахователна Арбитражна Комисия  предоставя помещение за срещи на помирителя със страните както и банковата си сметка за постигане на споразумението.

(8) В предложенията за евентуална спогодба помирителят се ръководи от фактите, приложимия закон и справедливостта.

(9) Страните участват в помирителното производство лично или чрез изрично упълномощени представители. Те могат да бъдат подпомагани и от съветници. На срещите с помирителя трети лица могат да присъстват само със съгласие на страните.

(10) Ако опитът за помирение е успешен, постигнатата спогодба се подписва от страните и от помирителя. Един екземпляр от нея се прилага към досието по помирението. Другите два се връчват на страните

(11) Когато помирението е постигнато по спор по висящо дело пред  Национален Застрахователен Арбитраж при Сдружение “ Асоциация за застрахователна сигурност”, страните могат да поискат сключената от тях спогодба да се възпроизведе в арбитражно решение при уговорени условия.

(12) Страните се задължават да не използват като доказателство в съдебно или арбитражно производство всички данни по него включително:

(а) изложените от другата страна становища или предложения, направени при опита за помирение;

(б) предложенията, направени от помирителя;

(в) факта, че една от страните е изявила готовност да приеме предложенията на помирителя за спогодба.

 IV .ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТМВОТО ПО ПОМИРЕНИЕ

     Чл.5. (1) Опитът за помирение приключва:

(а) с подписване на споразумение;

(б) с писмено уведомяване на помирителя от страните или една от тях за отказа им от опита за помирение;

(в) с протокол от помирителя, който констатира, че опитът за помирение е бил неуспешен.

(2) Наличието на процедура за помирение пред други организации и лица не е пречка за провеждане на помирение по този правилник.

  1. РАЗНОСКИ ПО ПОМИРЕНИЕТО И МЕДИАЦИЯТА

Чл.6.(1) Разноските за производството за помирение и медиация включват:

(а) административната такса, определена в Тарифата, която е неразделна част от този правилник;

(б) разноските на помирителя за командировки, когато се налагат такива;

(в) възнаграждението на помирителя.

(2) Разноските по помирението се понасят от страната, която е поискала производството. В случаи, че същото  бъде постигнато, разноските се поделят  по равно от страните, освен ако в спогодбата е предвидено друго.

(3) Извън разноските по ал. 1 на този член, всяка от страните понася направените от нея други разходи във връзка с експертизи и становища и разглеждане на доказателства и заседания по  помирението.

 Правилникът е приет на заседание на Общото събрание на  АЗС И ОТ УС   на 21.03 2017. г.

Back to Top