Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

За нас.

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ e създаден  за да попълни една съществуваща празнина в застрахователния пазар на страната. Със създаването му се осигурява възможността съществуващите ежедневни конфликти и несъгласия между застрахованите и засрахователните компании да намерят бързо и ефективно решение извън скъпите съдебни процедури. До настоящия момент много малки несъотвествия и конфликти между страните оставаха нерешени и застрахованите не можеха да се възползват от адекватна защита поради няколко причини:

  1. Неяснота относно действителните права за получаване на по- голямо обезщетение

  2. Неяснота относно правилно изпълнени задължения на застрахователя и коректни изчисления на обезщетението.

  3. Нежелание на адвокати да поемат малки по стойност дела поради нисък адвокатски хонорар и интерес.

НЗА се опитва да съчетае и въведе всички възможни върианти на  съвременни форми за решаване на спорове: Арбитражен Съд, Производство по Медиация и Становища по Спор.

 С измененията на ГПК, се промени възможността физически лица да участват в арбитражни дела, но остана възможността да се търсят извънсъдебни форми на решаване на спорове и конфликти като Медиация и извънсъдебно споразумение. Затова дейността на НЗА активно включва този метод, като всички действия ще бъдат насочени за постигане на споразумение. Ние ще направим всички необходими запитвания до застрахователите, КФН и ще съставим необходимите документи.

В случай, че застрахователя откаже НЗА ще ви осигури становище по спора издадено от компетентни прависти, застрахователи и експерти.  То  ще послужи за бъдещи съдебни дела, ако страните все пак не се съгласят за споразумение след издаването му.  

 Целта на НЗА е да се постигат бързи и опростени решения на застраховатените спорове без сложни съдебни и административни  процедури.

Back to Top