Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Арбитраж.

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ e създаден  за да попълни една съществуваща празнина в застрахователния пазар на страната. Със създаването му се осигурява възможността съществуващите ежедневни конфликти и разногласия между застрахованите и застрахователните компании да намерят бързо и ефективно решение извън скъпите съдебни процедури. До настоящия момент много несъотвествия и конфликти между страните оставаха нерешени и застрахованите не можеха да се възползват от адекватна защита поради няколко причини:

 1. Неяснота относно действителните права за получаване на по- голямо обезщетение

 2. Неяснота относно правилно изпълнени задължения на застрахователя и коректни изчисления на обезщетението.

 3. Нежелание на адвокати да поемат малки по стойност дела поради нисък адвокатски хонорар и интерес.

НЗА се опитва да съчетае и въведе всички възможни варианти на  съвременни форми за решаване на спорове: Арбитражен Съд, Производство по Медиация и Становища по Спор.

 С измененията на ГПК, се промени възможността физически лица да участват в арбитражни дела, но остана възможността да се търсят извънсъдебни форми на решаване на спорове и конфликти като Медиация и извънсъдебно споразумение. Затова дейността на НЗА активно включва този метод, като всички действия са  насочени за постигане на споразумение. Ние ще направим всички необходими запитвания до застрахователите, КФН и ще съставим необходимите документи.

В случай, че застрахователят откаже плащане, НЗА ще ви осигури становище по спора издадено от компетентни прависти, застрахователи и експерти.  То  ще послужи за бъдещи съдебни дела, ако страните все пак не се съгласят за споразумение след издаването му.  

 Целта на НЗА е да се постигат бързи и опростени решения на застрахователните спорове без сложни съдебни и административни  процедури.

ПРАВИЛНИК

за дейността на

НА НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ

Глава І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1  Предмет

(1)С Този Правилник уреждат правилата за образуване и разглеждане на арбитражни производства и решаване на арбитражни спорове от   НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ , наричан по-нататък за краткост НЗА.
(2)НЗА е независима, доброволна правова институция, която решава имуществени граждански спорове между юридически лица, свързани единствено  с правоотношенията, възникнали по  повод  застрахователни правоотношения и договори, регресни  спорове във връзка с тях и спорове между застрахователни компании и институции, независимо от това дали седалището на застрахователната институция или постоянният адрес на една от страните се намира на територията на Република България.
(3)Спорове за всякакви други  права или провоотношения,  които не се свързани с имуществени и  претенции и компенсации по застрахователни взаимоотношения, както и  спорове за вещни права, владеене на недвижими имоти, издръжки и трудови правоотношения  не са предмет на разглеждане и решаване от НЗА.

Чл. 2.Основания за компетентността на   Национален Застрахователен  Арбитраж

(1)  Арбитражния съд при НЗА разглежда споровете по чл. 1,  ако те са му възложени с арбитражно споразумение или с международен договор.

(2)Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато се съдържа в разменени между страните писма, телеграми и други писмени средства за комуникация или в общи условия, към които препраща сключен между страните писмен договор.

(3)Смята се, че има писмено арбитражно споразумение и когато ищецът предяви иск пред НЗА, а ответникът писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да се разгледа от НЗА.

(4)Смята се,  че всяка клауза в застрахователен договор, с която се възлага на арбитражен съд решаването на спорове е действителна само ако това е подтвърдено от страните в  писмено арбитражно споразумение след възникване на спора.

Чл. 3. Приложими процедурни правила

(1)Ако не е уговорено друго от страните, съгласието им да възложат спора на  НЗА  означава и приемане на този правилник.

(2)  АС при НЗА приема уговорените между страните правила за разглеждане на делото, освен ако те не противоречат на приложимия за арбитража   закон и правилата.

(3)По въпроси, които не са уредени в този Правилник или от Закона за международния търговски арбитраж, арбитрите процедират съобразно тяхната разумна преценка, ръководейки се от естеството на арбитража и предмета на спора.

(4)По дела, основани на арбитражно споразумение, се прилагат тези правила на правилника, които са в сила при започване на арбитражното производство, освен ако и двете страни поискат да се приложат правилата, които са били в сила при сключване на арбитражното споразумение или са влезли в сила след започване на арбитражното производство.

(5) Ако страната не заяви незабавно, писмено или в арбитражното заседание срещу нарушаване на процесуално правило по ал. 1 и 2, смята се, че тя се е отказала от правото си да се позовава на нарушението.

 1. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА

 Чл. 4 Предявяване на иск

(1)Арбитражното производство започва с подаване на искова молба

(2)Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в Секретариата на Арбитражния съд, а ако се изпраща по пощата – в деня, отбелязан в печата на пощенската служба в мястото на изпращането. Исковата молба може да бъде подадена и по електронен път като същата се смята за подадена в деня на постъпването и на официално обявения имейл адрес на арбитражния съд

(3)С подаване на исковата молба  и по електронен път означава, че ищецът приема всички книжа, призовки и съобщения да му бъдат връчвани по електронен път на имейл адреса, от който е изпратена Исковата молба.

(4)След изпращането на исковата молба Всяка страна получава код, с който може да проверява развитието на делото на интернет страницата на арбитражния съд. По  имейла  се изпраща уникален код за електронен достъп до арбитражното  дело.

Чл.5 Съдържание на исковата молба

(1)Исковата молба трябва да съдържа:

(1.1)               пълното наименование, ЕИК/ЕГН на страните;

(1.2)               адрес на страните, телефон, телефакс, електронен адрес;

(1.3)               цената на иска;

(1.4)               изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;

(1.5)               в какво се състои искането;

(1.6)               името на арбитъра или искане той да бъде назначен от Председателя на Арбитражния съд ;

(1.7)               опис на документите, приложени към исковата молба;

(1.8)               подпис на ищеца.

 1. В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и да представи писмените доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.

 2. Към исковата молба трябва да бъдат приложени:

 3. арбитражното споразумение, ако има такова

2.удостоверения за актуалното състояние на ищеца и ответника;

3.документ за внесена арбитражна такса и депозит за разноски;

4.преписи от исковата молба и писмените доказателства според броя на ответниците.

4.При възможност страните прилагат текста на исковата молба и приложенията към нея на електронен носител и по електронен път.

Чл. 6.Цена на иска. Определяне на арбитражната такса

 

(1)Цената на иска се определя:

1.по искове за парични вземания – от размера на претендираната сума;

2.по искове за периодични платежи за определено време – от сбора на всички платежи;

 • 3.За неопределено време – от сбора на платежите за три години.

(2)Цената на иска се посочва от ищеца в исковата молба. Когато с исковата молба се предявяват няколко иска, цената на всеки иск трябва да се посочи отделно.

(3) Когато цената на иска не е определена или е определена  неправилно, както и когато тя не може да бъде определена точно, Председателят на НЗА по своя инициатива или по искане на ответника определя цената на иска въз основа на наличните данни.

(4)Ако при разглеждане на делото се установи, че цената на иска не е била определена точно в съответствие с правилата по предходните алинеи, Решаващият орган определя цената на иска окончателно.

(5)Горните правила се отнасят и за определяне цената на искове за обезвъзмездяване  и при щети за медицински издръжки и разноски в бъдеще време.

(6)Ищецът внася арбитражна такса, определена въз основа на общата сума от цената на всички предявени искове, а ответникът внася арбитражна такса, определена въз основа на цената на предявените насрещни искове и възражения за прихващане.

 

Чл. 7.    Проверка за компетентност на АС на НЗА

 

(1)Ако ищецът в исковата молба не се позовава на арбитражно споразумение или не го представя, Секретариатът на  НЗА го поканва да представи такова споразумение или да заяви писмено, че желае, въпреки липсата на арбитражно споразумение, да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, като му предоставя петнадесетдневен, а по международни дела – тридесетдневен срок.

(2) Ако в дадения му срок ищецът не представи споразумение, обуславящо компетентността на НЗА и не заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, както и когато представеното арбитражно споразумение се отнася до спор, който не може да бъде разглеждан от арбитраж, исковата молба се връща на ищеца с разпореждане на Председателя на НЗА за прекратяване.

(3) Ако в предоставения му с поканата срок ищецът представи арбитражно споразумение, обосноваващо компетентността на НЗА, Секретариатът на съда му изпраща съобщение за внасяне на дължимата арбитражна такса и определения депозит за разноски.

(4)Ако в сроковете по алинея 1 ищецът не представи споразумение, но заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, Секретариатът му изпраща съобщение да внесе минималната арбитражна такса по съответната тарифа. Ако с писменият отговор ответникът приеме делото да бъде разгледано при условията на чл.2, ал.3, ищецът е длъжен да довнесе арбитражната такса до дължимия размер.

Чл. 8 Отстраняване на недостатъци  по исковата молба.

(1)В случаи, че  исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 или не са представени приложенията по чл. 5, ал. 3, т.т. 3 и 4, Секретариатът на съда дава на ищеца за отстраняване на недостатъците седeм дневен срок по вътрешни дела и четиринадесет дневен срок по международни дела, считано от деня на получаване на съобщението.

(2) До отстраняване на недостатъците делото остава без движение.

(3) Ако ищеца не отстрани в срок посочените недостатъци, исковата молба се връща на ищеща с разпореждане на Председателя на НЗА.

Чл.9 Отговор на исковата молба

(1)След получаване на исковата молба и внасяне на арбитражната такса и депозита за разноски, Секретариатът на комисията уведомява за това ответника, като му изпраща препис от нея с приложенията й, както и списъка на арбитрите.

(2)В същия срок ответникът трябва да съобщи името на избрания от него арбитър или да предостави назначаването му на Председателя на НЗА.

(3)Ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, ако спорът относно неговото вземане е от компетентността на НЗА. Насрещният иск трябва да бъде предявен най-късно до края на първото открито заседание и по отношение на него се прилагат разпоредбите на чл.5Възражението за прихващане може да бъде предявено и по-късно

(4)Неподаването на отговор не означава признание на иска от страна на ответника.

III. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ

 Чл. 10.Представяне на документите по делото

(1)Всички документи трябва да бъдат представени в толкова екземпляра, така че за всяка страна и НЗА да има по един екземпляр. Условието не се прилага при подаване на документите по електронен път или при подаването им на магнитен носител.

(2)Лица, с адрес и седалище в чужбина, представят посочените в алинея 1 документи на езика, на който е сключен договорът, или на езика, на който страните са водили кореспонденцията помежду си, както и преведени на български език от лицензиран преводач.

(3)Лица, с адрес и седалище в страната, представят книжата си на български език, придружен с превод на езика, на който те са водили кореспонденцията си с другата страна, когато нейното седалище или местожителство е в чужбина.

(4)Всички документи могат да бъдат представяни и на магнитен носител, като същите се считат за получени на датата на предаването им в деловодството на арбитражния съд.

 Чл. 11 Изпращане и връчване на документи

(1)Секретариатът на съда изпраща на страните всички отнасящи се до тях книжа,  съобщения и призовки на посочените от тях адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители.

(2)Исковата молба, отговорът на иска, арбитражното решение и определенията се изпращат на страните чрез лицензирани оператори на пощенски услуги, които удостоверяват връчването или опита за връчване с документ, който се прилага по делото. Призовките и другите съобщения могат да бъдат изпратени и по факс и се смятат връчени, ако има данни, че са получени.

(3)Всички посочени по-горе документи могат да бъдат връчени лично на страната или на неин представител срещу разписка

(4) Във всяко положение на делото страните могат да заявят съгласие всички книжа, призовки и съобщения да им бъдат връчвани по електронен път на посочения от тях имейл. Изпратените от страните книжа по електронен път се считат за получени на датата на постъпването им на официално обявения имейл адрес на арбитражния съд. Към досието на делото се прилага копие от изпратеното електронно съобщение.При същите условия страните и вещите лица могат да изпращат до АС всякакви изявления, пледоарии, заключения по делото.

(5)Съобщения и призовки на имейл адреса им, които са изпратени в последния работен ден на седмицата се считат за получени от тях на третия ден от датата на изпращането им.

(6)Вещите лица могат да изпращат на официално обявения имейл адрес на арбитражния съд всякакви изявления, заключения  становища и други книжа.

Чл.12 Получаване на книжата, призовките и съобщенията

(1) Когато   седалището, местожителството и адрес на пребиваване не могат да бъдат намерени след старателно издирване, книжата и съобщенията се смятат за получени и ако са изпратени до последното известно местожителство и седалище и това е потвърдено с обратно съобщение.  Документите се смятат за предаден и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската служба да ги получи, ако тя удостовери това.

(2)Горното не се отнася за получаване на призовка и уведомление за започване на арбитражно производство до ответник, който трябва задължително лично или чрез упълномощено лице  да получи и писмено да потвърди приемането  му.  В случаи, че не се получи такова подтвърждение арбитражното производство се прекратява в предвидените срокове.

(3)Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, когато адресатът е получил  и потвърдил съобщението за начало на арбитражен процес. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в първия работен ден.

4)Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(5) При неизпълнение на задължението по ал. 4 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

 1. РЕШАВАЩ ОРГАН

Чл.13 Състав на решаващия орган

(1)Арбитражният съд разглежда и решава възложените му спорове чрез Решаващия орган, който може да се състои от един арбитър или от трима арбитри.

(2)Председателят на Арбитражния съд може да предложи на страните да се съгласят делото да бъде разгледано и решено от един арбитър, който двете страни да определят по взаимно съгласие или да предоставят на Председателя на ЗАК да го определи.

(3)Ако страните не могат да постигнат съгласие относно избора, арбитърът се назначава от Председателя на Арбитражния съд.В случаи, че страните не се съгласят с предложението,  се преминава към състав от трима арбитри.

Чл. 14 Състав от арбитри

(1)Ако Решаващият орган е от трима арбитри, всяка от страните избира по един арбитър, а  двамата посочват от списъка на арбитрите  Председател на Решаващия орган.    Председателят  на АС на НЗА утвърждава това тяхно решение.Страните могат да оспорят това решение  в 7-дневен срок  от съобщението за избирането им. Този срок е 14-дневен, когато един от арбитрите е чужденец.

(2)Ако ищецът или ответникът не посочат арбитър или арбитрите не изберат председателя на Решаващия орган в сроковете по ал.1., Председателят на  НЗА назначава от списъка на арбитрите арбитъра или председателя.

(3)По дела, по които страна е чуждестранно лице или местно лице с преобладаващо чуждестранно участие, то може да посочи за арбитър чужденец, който не е вписан в списъка на арбитрите. В този случай другите двама арбитри писмено се съгласяват с неговото приемане, а решението им се одобрява от Председателя на НЗА.

(4) Ако ищците или ответниците са няколко, те трябва да посочат по общо съгласие един арбитър и негов заместник. Ако не се постигне съгласие между ищците или ответниците, арбитърът и заместникът му се назначават от Председателя на НЗА.

(5)Решението на Председателя на Арбитражния съд по ал. 3 и 4 е окончателно.

 Чл. 15 Заместване на арбитър

(1)Ако арбитърът не приеме избора, бъде възпрепятстван да изпълнява или не изпълнява задълженията си повече от 30 дни, той се замества от арбитъра, посочен като негов заместник.  Това важи и в случаите, ако арбитърът бъде внезапно възпрепятстван да участва в насрочен заседание, или по отношение на него настъпи някое от основанията по чл. 4 от Устава на  НЗА. Заместникът продължава делото до неговото окончателно приключване.

(2)  Въз основа на предходната алинея председателят на Решаващия орган се заменя по реда, по който е бил избран. Заместването на арбитър, след като вече е бил избран председател на Решаващия орган, не води до заменяването на председателя

(3) Ако спрямо заместника настъпят условията по алинея първа, страната, която го е посочила, се поканва да посочи друг арбитър и негов заместник

 Чл.16 Отвод на арбитър

(1)Когато едно лице е предложено да бъде арбитър, то трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно неговата безпристрастност или независимост, като представи в Секретариата на съда подписана лично от него декларация. Арбитърът има това задължение  след неговото назначаване.

(2)Отвод на арбитър може да се направи не по-късно от 3 дни, след като страната е узнала за образуване на Решаващия орган или след като е научила за обстоятелствата, които дават основание за отвода.

(3)Искането за отвод се прави писмено до Арбитражния съд, като се посочват основанията за това.

(4)Ако арбитърът не се отведе, по отвода се произнася Председателят на Арбитражния съд

(5)Ако отвода бъде уважен, новият арбитър или председателят на Решаващия орган се посочва или избира в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник.

Чл 17 Процедура за отвода

(1)Отвод на арбитър може да се направи не по-късно от 3 дни, след като страната е узнала за образуване на Решаващия орган или след като е научила за обстоятелствата, които дават основание за отвода. Отвод не може да бъде правен, след като делото е обявено за изяснено от фактическа и правна страна и Решаващият орган е пристъпил към постановяване на акта, с който приключва делото.

(2)Искането за отвод се прави писмено до Арбитражния съд, като се посочват основанията за това.

(3)Ако арбитърът не се отведе и насрещната страна не се съгласи с отвода, по отвода се произнася Решаващият орган.

(4)Ако насрещната страна се съгласи с отвода или той бъде уважен, новият арбитър или председателят на Решаващия орган се посочва или избира в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник. Ако новият арбитър е съгласен с вече избрания председател, той преподписва протокола за избор на председател, в противен случай нов председател се избира по реда и в сроковете на чл. 14, ал. 1.

  Чл. 18 Отвод на вещо лице или преводач

(1)На основанията, посочени в ал. 1 и 2 на чл. 16, може да се направи отвод на вещо лице или преводач. По отвода окончателно се произнася Решаващият орган

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

Чл.19 Място за провеждане заседанията на съда

(1)Заседанията на съда се провеждат в град София

(2)По молба на страните или по своe решение и преценка в интерес на делото Решаващият орган при необходимост може да проведе заседанията си и на друго място.

Чл.20 Подготовка за разглеждане на делото

 

(1)Решаващият орган проверява подготвено ли е делото за разглеждане и взема мерки за изясняване на обстоятелствата по делото и попълването му с доказателства с цел то да бъде бързо, икономично и правилно решено. За тази цел делото може да бъде внесено в подготвително заседание без призоваване на страните, като те се уведомяват от Решаващия орган за взетите мерки и за сроковете за тяхното изпълнение.

(2)Арбитърът или председателят на Решаващия орган може да даде на секретаря на съда отделни нареждания по подготовката на делото. Той насрочва делото и възлага на секретаря призоваването на страните, свидетелите, вещите лица и преводачите

Чл.21 Призоваване на заседание

 (1)  Всяка страна има достъп чрез интернет и код до файла на делото, където може да проверява неговото състояние и движение, както и постъпили документи по делото.         

(2) На страните се изпращат призовки или съобщения, в които се посочва времето и мястото, където ще се състои заседанието. Призовките и съобщенията трябва да бъдат изпратени така, че всяка страна да разполага с не по-малко от 7 дни, за да се подготви и участва в разглеждането на делото. По дела между страни със седалище или местожителство в страната този срок е не по-малко от 15 дни.

(3)Със съгласие на страните този срок може да бъде намален.

(4)Със съгласие на страните призоваването за заседания може да се извършва на посочен по делото електронен адрес, съгласно чл. 11, ал. 4.

Чл.22 Език на разглеждане на делата

 

(1)Разглеждането на делото става на български език, но ако една от страните е със седалище или местожителство в чужбина, се назначава за страната, която не владее български език, преводач. Възнаграждението на преводача е за сметка на тази страна, независимо от изхода на делото.

Чл. 23 Разглеждане на делото

 

(1)Делото се разглежда в заседание, на което страните могат да участват лично или чрез надлежно овластени представители.

(2)Делото се разглежда непублично. С разрешение на Решаващия орган и съгласието на страните на заседанието могат да присъстват и лица, които не участват в делото.

(3)По съгласие на страните, делото може да бъде разгледано и решено без  те да се призовават на заседание, само въз основа на представени от тях писмени доказателства и писмени становища. Решаващият орган обаче, може да призове страните на заседание, ако намери че делото се нуждае от допълнително изясняване.

(4)Делото се разглежда без призоваване на страните, ако ответникът в отговора на исковата молба признава иска.

(5) Производството по делата пред   НЗА при АЗС е конфиденциално. Материали по делата се предоставят само на страната, нейния законен представител или на процесуалния й представител по делото.

 Чл. 24 Неявяване на страна

 

(1)Неявяването на страна, надлежно известена за времето и мястото на арбитражното заседание, не е основание за отлагане на делото. Това може да стане, само ако неявилата се страна е поискала то да бъде отложено по уважителни причини, за които е представила доказателства с молбата за отлагане.

(2)Всяка страна може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.

Чл. 25  Дистанционни заседания

(1) По искане на страните заседанията на Застрахователния арбитраж могат да се проведат и дистанционно, чрез видеоконференция или друга комуникационна технология. При постъпило искане за провеждане на дистанционно заседание решаващият орган уведомява насрещната страна и й дава 7 дневен срок за писмено становище. Ако тя се съгласи с искането, решаващият орган насрочва ден и час за провеждане на дистанционно заседание.

(2)Секретариатът на арбитражния съд осигурява на Решаващия орган техническите условия за провеждане на видеоконферентната връзка. Дистанционните заседания се провеждат чрез видеоконферентна връзка базирана на интернет технология.

(3)Дистанционното заседание се открива след като председателят на решаващия орган се увери, че е налице видео и аудио връзка между всички участници във видеоконференцията.

(4)Пълно дистанционното заседание се провежда, когато и двете страни не присъстват в  мястото на арбитража. При такова заседание страните са длъжни сами да си осигурят техническото оборудване  за участие във видеоконферентна връзка. Непълно дистанционно заседание се провежда в случаите когато една от странитеприсъства в седалището на арбитража, а другата е извън седалището му. При непълно дистанционно заседание секретариатът на арбитражния съд осигурява на присъстващата страна техническа възможност да участва във видеоконферентната връзка, а другата непресъстваща страна е длъжна сама да си осигури техническата възможност за участие във видеоконферентната връзка.

(5)При провеждане на дистанционни заседания страните могат да извършват всички процесуални действия, без представяне на писмени доказателства.

(6)За проведеното дистанционно заседание се съставя протокол от секретаря по арбитражното дело съобразно Правилника на  Национален Застрахователен  Арбитраж.

Чл.26 Възражение за некомпетентност

 • Решаващият орган се произнася относно компетентността на Арбитражния съд и когато тя се оспорва поради несъществуване или недействителност на арбитражното споразумение.

 • Арбитражното споразумение, включено в договор, е независимо от другите негови уговорки.  То трябва да бъде потвърдено от ответната страна. Нищожността на договора не означава сама по себе си недействителност и на съдържащото се в него арбитражно споразумение.

 • Възражението, че Арбитражният съд не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба. То може да бъде направено и от страната, която е назначила или е участвала в назначаването на арбитър.

 • Когато в хода на делото бъде поставен въпрос, който е извън компетентността на Арбитражния съд, възражението за некомпетентност трябва да бъде направено веднага

 • Решаващият орган може да уважи и направено по-късно възражение за некомпетентност, ако има уважителна причина за закъснението

 • По възражението за некомпетентност Решаващият орган се произнася с определение, преди да навлезе в разглеждане на делото по същество, освен ако разрешаването на спора относно компетентността е обусловено от разрешаване на спора по съществото на делото

 • Ако Решаващият орган отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, въпреки че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него.

Чл.27 Спогодба

 • След откриване на заседанието Решаващият орган прави предложение на страните да приключат делото със спогодба.

 • Решаващият орган може да прави предложение за спогодба във всяко положение на делото до постановяване на решението.

 • Ако страните постигнат спогодба пред Решаващия орган, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и от арбитъра или арбитрите

 • Страните могат да поискат спогодбата да бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия

 Чл.24. Отлагане на Заседание

(1)Ако страната, която  е изразила писмено съгласие след възникване на спора за арбитражно дело, е била надлежно призована,  и не се яви на заседанието без основателна причина, делото се разглежда без нейно участие.

(2)Решаващият състав отлага заседание само ако страната или нейният пълномощник не могат да се явят поради внезапно препятствие, което не може да бъде отстранено.

(3)Страната може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.

Чл.25. Доказателства

(1)Всяка страна трябва да докаже фактите, на които основава своя иск или възражения, като посочва писмени доказателства, заключения на вещи лица, свидетелски показания, обяснения на страните, оглед и други подходящи доказателствени средства. Посочените от страната доказателства се допускат от решаващия състав с определение.

(2)С оглед на обстоятелствата по спора решаващият състав може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати от него доказателства.

(3)Страната може да представи писмените доказателства в оригинал, заверено копие или по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ. Писмените доказателства, съставени на чужд език се придружават с превод на български.

(4)Писмените доказателства се представят с необходимия брой преписи за противната страна, като арбитражният състав организира своевременното им връчване.

(5)Проверка на доказателствата се извършва по ред, установен от решаващия състав, като тази проверка може да се възложи на член от решаващия състав. За проверката на стоки и вещи, както и за оглед страните по делото се уведомяват своевременно.

(6)Арбитрите преценяват доказателствата по свое свободно убеждение.

(7)Когато страна в производството заяви, че представени от нея доказателства съдържат конфиденциална информация, председателят на решаващия състав разпорежда вземането на подходящи мерки за опазването й.

Чл.26. Събиране на Доказателства

(1)Решаващият състав може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите сведения или да им осигурят достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо, за изготвяне на заключението. Приемането на заключението на вещото лице се извършва в негово присъствие, като то може да даде пояснения по него. По искане на страните могат да се назначават и други вещи лица, за да дадат допълнително и повторно заключение по спорния въпрос.

(2)Разноските за събиране на доказателства се внасят предварително от страната, поискала събирането им.

(3)Свидетели могат да бъдат разпитвани при довеждане от поискалата ги страна и по преценка на решаващия състав, ако страната, която ги е посочила, е изяснила какви обстоятелства ще бъдат установявани чрез разпита на свидетелите.

Чл. 27. Съдействие на държавен съд

(1)Решаващият орган или заинтересованата страна, с негово съгласие, може да поиска от компетентния съд в страната или в чужбина да събере някои доказателства, необходими за делото.

Чл.28 .Изменение на иска

(1)Ищецът може да измени основанието, размера и петитума на иска до приключване на арбитражното дирене.
(2)Решаващият състав може да не допусне изменението, ако е налице основателна опасност да се затрудни неоправдано защитата на другата страна или да се забави своевременното решаване на делото.
(3)Правилата на ал.1 и 2 се прилагат и за ответника, предявил насрещен иск.

чл.29. Участие на Трети Лица

(1)Встъпване на трето лице по висящо производство пред НЗА може да бъде допуснато по негово искане със съгласието на двете страни по спора.
(2)Привличане на трето лице се извършва по искане на двете страни по спора и при наличие на неговото съгласие.
(3)Обратен иск срещу привлеченото лице е допустим само при негово съгласие.

Чл.30. Срокове за Разглеждане на Спора

(1)В седем дневен срок след изтичането на срока за отговор на исковата молба решаващият състав провежда подготвително заседание и насрочва редовно заседание за след тридесет дни.
(2)Сроковете по ал.1 се прилагат и при отлагане на заседание.
(3)Решаващият състав може по искане на някоя от страните да удължи срока за насрочване на заседание по ал.1, ако установи фактическа или правна сложност на делото или ако събирането или проверката на доказателствата изискват по-продължително време.
(4)По искане на двете страни срокът за насрочване и решаване на спора може да се съкрати.

Чл.31. Отлагане и Спиране на Спора

(1)По молба на страните или по негов почин решаващият състав с определение отлага заседание за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от тридесет дни, или го спира за срок не по-дълъг от три месеца.
(2)Спреният по съгласие на страните спор се прекратява, ако до изтичането на срока на спирането никоя от страните не е поискала възобновяването му.
(3)Спиране на спора по съгласие на страните се допуска само веднъж в течение на производството.

чл.32. Протокол

(1)За арбитражното заседание се съставя протокол от секретар на НЗА. Протоколът се подписва от председателя на решаващия състав както и от секретаря.
(2)По молба на страната, подадена в три дневен срок от изготвянето на протокола, той може да бъде поправен или допълнен, ако в него е допусната грешка или е налице пропуск.
(3)На страните се изпращат заверени от секретариата на НЗА преписи от протокола.

Чл.33. Приложим закон

(1)Решаващият орган прилага избрания от страните закон. Ако те не са уговорили друго, изборът на закон се отнася до материалното право.

(2)При всички случаи Решаващият орган прилага условията на договора и взема предвид  добрите съдебни и търговски  практики и обичаи.

Глава VІ.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Чл.34. Устни Състезания

 

 • Решаващият състав с определение постановява приключване на събирането на доказателства когато намери, че всички обстоятелства по спора са напълно изяснени, и дава ход на устните състезания.

 • Страните могат да представят и писмени защити.

Чл.35.Решение

(1)Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, с което се решава спорът по същество.

(2)Решение се постановява и при признание на иска и при постигната спогодба, която се възпроизвежда в решението по искане на страните.

(3)Решение се постановява не само при признание на иска, но и при отказ от иска. Когато обстоятелствата по делото налагат, по него може да бъде постановено предварително или частично решение.

 Чл.36. Постановяване на Решението

 (1)Решението по съществото на спора се взема след тайно съвещание с мнозинство от членовете на решаващия състав, като председателят гласува последен.  Обсъждането може да стане и чрез конферентна връзка или други технически средства. Ако не може да се образува мнозинство, решението се постановява от председателя.

(2)Решението се мотивира. То се изготвя в писмен вид от докладчика и се подписва от председателя и членовете на решаващия състав. Ако някой от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, председателят на решаващия състав удостоверява това със своя подпис върху решението, като посочва и причините за това.

(3)Арбитърът, който не е съгласен с взетото решение, е длъжен да го подпише със забележка за особено мнение. Особеното мнение се изготвя в писмен вид в седемдневен срок и се прилага към решението. Непредставянето на особеното мнение в писмен вид не засяга валидността на постановеното решение.

(4) Когато делото се решава от един арбитър, решението се изготвя и подписва от него.

 Чл.37. Съдържание на Решението

 (1)Решението трябва да съдържа:

1.наименование на НЗА;

2.дата и място на постановяване на решението;

3.имената на арбитрите;

4.наименование на страните;

5.предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото;

6.диспозитив на решението, включително възлагане на разноските по делото;

7.мотиви на решението;

8.подписи на арбитрите.

Чл.38. Обявяване на Решението

(1)Решението се обявява непосредствено след приключване на разглеждането на спора или в четиринадесет дневен срок след последното заседание.

(2)Решението се вписва в книгата на решенията, която е на разположение на страните и техните представители.

(3) На всяка страна се изпраща заверен препис от решението с указание, че може да получи подписан от Решаващия орган екземпляр на решението от Секретариата на НЗА  лично, чрез изрично овластен за това представител, или на посочен от страната адрес или начин на връчване на разноски на страната.

(4) Решението се връчва на страните по делото само след като  са заплатили всички дължими  от тях такси и зъдължения по делото.

чл.39. Препис от Решението

 (1)Препис от решението се връчва на страните.

(2)Преписите и преводите на решението се заверяват от секретар на НЗА с неговия подпис и с печата на НЗА

(3)Преписи от решението се връчват на страните след заплащане на арбитражните разноски.

Чл.40. Възобновяване на Разглеждането на Спора

(1)Решаващият състав възобновява разглеждането на спора, когато установи, че:

1.правото на някоя от страните да бъде изслушана е било нарушено;

2.една от страните по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми НЗА за тази невъзможност;

3.страните са поискали доказателства, които е следвало да бъдат събрани;

4.има необходимост от допълнителни доказателства или от допълнително изясняване на обстоятелства.

 

Чл.41. Допълнително Решение

 

(1)Решаващият състав по искане на страните може да постанови допълнително решение по искания, по които не се е произнесъл, ако допълнителното решение може да съществува наред с допълваното решение, без да го засяга.

(2)Молба за допълнително решение може да се подаде в четиринадесет дневен срок от получаване на решението.

(3)Когато искането е основателно, решаващият състав постановява допълнително решение при спазване съответно на разпоредбите за вземане на решение.

Чл.42. Действие на Решението

 (1)Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. То поражда действие от момента на обявяването му.

(2)Арбитражните решения и сключените пред НЗА спогодби са задължителни за страните и подлежат на принудително изпълнение.

Чл.43. Поправка и Тълкуване на Решението

(1)По искане на всяка от страните или по свой почин решаващият състав може да поправи решението относно допусната явна фактическа грешка. За исканата поправка решаващият състав уведомява другата страна и Председателят на НЗА.

(2)По искане на някоя от страните решаващият състав може да тълкува постановеното решение.

(3)По исканата поправка и тълкуване на решението решаващият състав изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища, като се произнася в седем дневен срок от искането.

(4)Молба за поправка или тълкуване на решението може да се подаде в четиринадесет дневен срок от получаване на решението.

(5)Поправката и тълкуването стават неразделна част от решението.

чл.44. Прекратяване на Производство

(1)Ако по спора не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение.

(2)Определение за прекратяване на производството се постановява:

1.при отказ или оттегляне на иска от ищеца;

2.при липса на други предпоставки, необходими за разглеждане и решаване на делото по същество.

(3)Ако решаващият състав още не е образуван по установения ред, прекратяване на арбитражното производство се постановява с разпореждане на Председателя на АСС.

Чл.45.  Архив на Производствата и Решенията

(1)Секретариатът на АСС съхранява приключените производства в течение на десет години от обявяване на решенията и определенията по тях.

(2)След изтичането на този срок материалите по производствата се унищожават с изключение на решенията с мотивите към тях и сключените спогодби, които могат да се прехвърлят и дублират  и на електронен носител.

Чл.46. Арбитражни Такси и Разноски

(1)Арбитражните такси се определят в съответствие с Тарифата за арбитражните такси, която е неразделна част от Правилника.

(2)След конституирането си решаващият състав извършва повторна проверка дали арбитражните такси по спора са правилно изчислени и внесени.

(3)Ако са внесени в по-малък размер, решаващият състав задължава ищеца да внесе дължимия остатък, като му дава седемдневен срок.

(4)При невнасяне на таксите в срок, производството по иска на ищеца, неплатил дължимата от него арбитражна такса, се прекратява. Ако арбитражните такси са внесени в по-голям размер от дължимия, надвнесеното се връща на ищеца.

(5)Ако страните не са уговорили друго, арбитражната такса и разноските на НЗА се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението.

(6)Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени разходите, които тя е направила за своята защита. Присъждат се само реално направените и доказани разходи.

(7)Решаващият състав може да задължи страната, която иска да бъдат събрани доказателства, да внесе депозит за разноски за събиране на исканите доказателства. Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват.

(8)Решаващият състав определя възнагражденията на преводачите, секретаря и вещите лица, както и техните дневни и пътни разноски.

(9)Възнагражденията на арбитрите се определят съобразно Тарифата за Арбитражните Такси.

Back to Top