Телефон:0035929810266 - email: office@nia.bg

Начало.

 

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ

Националният застрахователен арбитраж е създаден с цел решаване на застрахователни спорове и случаи възникнали по повод и във връзка с действието на застрахователните договори между застрахованите лица и застрахователните компании, както в България,  такива и извън страната, Гаранционния фонд, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и др.

НЗА е единствения специализиран застрахователен съд и е създаден независимо от интересите  на основните участници в застраховането – застрахователите компании, брокерите и потребителите. Той е независим от всички тях и е привлякъл най – добрите специалисти в застраховането.  Ето защо той е създаден  по инициатива на Асоциация за Застрахователна Сигурност /АЗС/, която е основен фактор  и дългогодишен  най- добър разследващ орган в застраховането.  Това е признато от всички участници в застраховането.  Така интересите на всички участници в застрахователния процес са грантирани. При основаването  на НЗА  са  информирани, запознати  и  предложили членове  в арбитража Асоциациите на Застрахователите,   на Брокерите и Застрахованите и Осигурените. Всеки един от тях може да  участва и предлага бъдещи решения и  специалисти за подпомагане дейността на Арбитража.

Националният застрахователен арбитраж разглежда и спорове възникнали между отделните застрахователни компании, застрахователни брокери и посредници във връзка със застрахователната им дейност и регресни права помежду им.

НЗА използва следните форми на работа:

 1. Арбитражно производство

 2. Решаване на спорове чрез медиация, помирение

 3. Разглеждане и изготвяне на становища, заключения, мнения и консултации по застрахователни случаи и спорове

В последните два случая НЗА съдейства на застрахованите физически лица за изграждане на правно становище относно правата им и възможностите им за получаване на реално дължимо обезщетение и застрахователни суми от застрахователя.

Чрез своята група от арбитри, медиатори, сътрудници, експерти, юристи, лекари, инженери и други,  НЗА предоставя най-ефикасното и правилно бързо и евтино решение на Вашия застрахователен проблем, независимо от вида му.

Ние ще установим правилността на определеното обезщетение, размера му, основанията за отказ и правата Ви по застрахователния договор.

АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО

Практиката е доказала, че арбитражното производство има своите предимства пред съдебното чрез бързина, прозрачност, поверителност и значителна икономичност на средствата, когато закона го разрешава. Въпреки, че арбитража работи от доста време в областта на търговско-правните спорове и е уреден в действащото ни законодателство, за първи път в Република България е основан и започва своето действие Национален застрахователен арбитраж, специализиран в областта на застраховането. Всеизвестни са хилядите спорове които всяка година ползвателите на застрахователни услуги имат със застрахователните компании и институции в страната които са ощетили техните права и не изпълнили задълженията се по застрахователните си договори. Всичко това води до повишено търсене на специализирано застрахователно арбитражно производство което има следните предимства:

 1. Двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган към който изпитват доверие.

 2. Страните участват лично в конституирането на решаващия орган чрез избор на арбитър.

 3. Бързината е съществено предимство. Производството е едноинстанционно.

 4. Арбитражът е по-малко натоварен с дела и насрочването на заседанията се извършва в максимално кратки срокове, за разлика от държавните които продължават с години.

 5. Решаването на спора става по опростена известна на двете страни процедура. Те могат да я изменят, опростят или приспособят към особеностите на спора.

 6. Страните могат да подготвят предварително споразумение което значително съкращава процедурата.

 7. Арбитражът е не публичен и конфиденциален поради което се избягват влошаване на взаимоотношенията между страните.

 8. Арбитражът е по евтин особено за искове с висока цена, като събираната такса намалява с увеличаване на иска. Разходите за юридическа защита, експертизи и вещи лица се правят само на една инстанция и са значително по-ниски.

Всичко това води до предпочитане на арбитража пред дълъг съдебен процес, при които фирмите хвърлят сили и средства и в крайна сметка са удовлетворени  едва след години.  Готови сме чрез своя екип от специалисти да помогнем за решаването на всеки Ваш спор!

Ние сме изучили и ще използваме световният опит и процедури за решаване на спорове при арбитраж и бързото и ефективно решаване  в изгода на търсещите споразумение.

 

МЕДИАЦИЯ

Медиацията НЕ Е „мини съдебен процес”.Медиатора не е съдия и не решава коя от страните е права. Точно обратното, чрез различни методи на преговори той се опитва да помогне на страните сами да достигнат до споразумение. При медиацията, страните по спора се съгласяват трето неутрално лице, наречено медиатор, да посредничи при разрешаването на спора им. Медиатора е безпристрастен и не предлага и не налага решение. Процедурата може да бъде дори само няколко часа, за разлика от дългия  процес.

Как протича процедурата?

Най важното за медиацията е, че с другата страна сте съгласни  да решите спора. В 90 % от случаите на неимуществени вреди  при ПТП застрахователят е съгласен да преговаря и реши спора чрез медиация.

 1. Медиацията може да е инициирана от коя да е от страните.

 2. Страните подписват информирано съгласие за същността на процедурата.

 3. Страните, ръководени и напътствани от медиатора, изразяват тяхната гледна точка по спора. Важно е да  се отбележи, че страните са напълно равнопоставени.  Каквото получава едната страна като време за изказване, право на пълномощник или на представител и/или помощник като адвокат, на същото има право и другата страна.

 4. В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се  варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение.

 5. Процедурата може да завърши с подписване на Споразумение, което много прилича на двустранен договор. Той може да се завери нотариално или  за да му се придаде изпълнителна сила, той трябва да се потвърди от съответния Районен съд. Процедурата е изключително опростена и представлява потвърждаване на записаното в Споразумението от страните.

 6. Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните.

ВАЖНО!

Медиация не може да се осъществява при каквито и да е наказателно-правни казуси.

ДЕЛО ПО СПОР

Становищата и констатации по спорове между физически и юридически лица по застраховката с компаниите са много чест проблем в България. Много от застрахованите не знаят как да се справят с недостатъчно изплатено обезщетение, отказа, или защо  им еотказано обезщетение въобще. Много от тях са заблудени от застрахователя,  или брокера че не са изпълнили определени задължения или наистина са извършили нарушения, но не  знаят как да постъпят и имат ли права.

Какво правят тогава? На кого да се оплачат?  На брокера?  Той е тяхен съветник и не може да въздейства изцяло върху засрахователя.

 На КФН? Тя  не може да помогне на спорещия застрахован срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ. Може  само да провери дали няма нарушения на сроковете или процедурата.  Ощетените започват да пишат на КФН, а те им отговарят да съдят компаниите и така  кръга се заваря.  Застрахованият няма друг изход. Адвокатите са прекалено скъпи за малки дела и не искат да се захващат.

Ние сме този изход след нашето създаване. Ние сме единственото място където можете да решите спора. Само ние можем да проговорим отново със застрахователя вашият казус и да се опитаме да решим недоразумението.  Не винаги това е възможно,  или  резултата е удовлетворителен, но винаги  може да се опита втори път.

Ако застрахователят откаже все пак, ще Ви издадем становище за застрахователния казус, стига Вие да сте в правото си на обезщетение.  То ще бъде изготвено професионално от най- реномираните и подготвени юристи, адвокати  и застрахователи и ще можете да се възползвате от него пред всеки съд.   Опита на тези експерти и юристи ще  реши Вашият казус преди неговото започване. Можем да ви осигурим и компетентна защита  в случаи, че Вашата е  не добре подготвена по застрахователни казуси. По този начин  засрахователят ще може да прецени дали си струва да подължи едно дело  с риск за него, или да го реши чрез взаимни компромиси, чрез медиация или арбитраж.   Ние ще Ви бъдем добър съветник. Доверете ни се!

 

За нас

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АРБИТРАЖ- ЕДИНСТВЕНОТО МЯСТО КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА РЕШИТЕ РЕАЛНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СИ ПРОБЛЕМ! НАЙ- БЪРЗИЯ И ЕВТИН НАЧИН! БЕЗ ДЪЛГИ СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ, БЕЗ ХОНОРАРИ , РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И БЪРЗО РЕШЕНИЕ!

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЪД – СТРУВА СИ!

Back to Top